اطلاعات خرید

  1. وارد فروشگاه شوید ومحصول خود را انتخاب نماییدوبعد به سبدخریداضافه کنید(با کلیک روی دکمه سبدخریدزیرمحصول)
  2. شما میتوانید تعدادمحصول راتغییردهید.
  3. آدرس ومشخصات خودرا واردکنید.
  4. بعداز پرداخت سفارش شماثبت شده است.

محصول باپست سفارشی ارسال میگرددوبین4تا7روزبه دست شمامیرسد.

بعداز ثبت سفارش داروی شما آماده,بسته بندی وارسال میگردد.

فاکتوربصورت آنلاین برای خریدارارسال میشود.

برای مشاوره میتوانیدازطریق سایت ویا شماره واتس آپ پشتیبانی(09301660713)بامادرارتباط باشیدوسوالات خودرامطرح کنید.

اطلاعات پرداخت

پرداخت اینترنتی ازدرگاه امن زرین پال انجام میگردد.

به همراه بسته سفارش شما نحوه استفاده ازمحصول ومشخصات آن ارسال میشود.

باهماهنگی پشتیبانی بسته مرجوع وبسته جدید ارسال میشود.

تاقبل از تحویل به پست قابل تغییریالغو میباشد.

بعدازتحویل به پست کدرهگیری برای شما ارسال میگردد.