پیشگیری ودرمان بیماریها

کم کاری غده تیروئیدوروش درمان وپیشگیری ازآن درطب سنتی

کم کاری تیروئیدازمنظرطب سنتی

کم‌کاری غده تیروئید دربین بیماری‌های غدد‌درون ریزشایع‌ترین بیماری بعدازدیابت است وتشخیص آن درمراحل ابتدایی مشکل است وزمانیکه این بیماری پیشرفت کندتعادل طبیعی بدن بهم می‌خورد وباعث مشکلات زیادی مانند چاقی،ناباروری،ناراحتی قلبی،دردهای مفصلی می‌گردد.

دراین مقاله عملکردغده تیروئید،علت کم کارشدن آن ونشانه های این بیماری وهمچنین تدابیرطب سنتی درمشکلات کم کاری تیرويید وراههای درمان وپیشگیری ازآن را باطب ایرانی ،به طورکامل وبه زبان ساده بیان میکنیم.

 

غده تیروئید‌‌‌‌ووظیفه‌آن در بدن چیست ؟

غده تیروئید،درجلوی حنجره قرارگرفته وبه پروانه ای شکل ،به نسبت درشت و‌حدود۲۰گرم وزن دارد.ازدوبخش چپ وراست تشکیل شده است.تیروئید ۳نوع هورمون بنام های T3,T4وکلسی تونین را می سازدوترشح می کند. هورمون کلسی تونین ،فسفروکلسیم رادربدن ماتنظیم می کند،این هورمون درکودکان به دلیل شدت استخوان سازی نقش مهمی بازی می کند.

jdv,Sdn]dsj

تنظیم تولید پروتئین‌ها،کمک به کنترل دمای بدن وتاثیر برسوخت وسازبدن ازوظایف هورمون های T4.T3 است.سرمای شدید،باعث تحریک هورمون های TSHوتولیدT4,T3می شود.اظطراب،هیجان واسترس موجب کاهش زیادترشح TSH می شود.

کم کاری تیروئید‌به چه معناست ؟

وقتی غده تیروئید نتواند هورمون های کافی تولید کند‌ومقدارآنها از حالت نرمال ونیاز بدن کمتر‌ باشد،دچارتیروئید کم کار شده ایم.ممکن است این بیماری مادرزادی یا دراثرعوامل دیگری باشد.

علت کم کارشدن تیروئیدچیست؟

علت کم کاری تیروئید

ژنتیکی

برخی نوزادان ازبدو تولد،مبتلا به کم کاری تیروئید‌ و یا دچاراختلال درآن هستند،تعدادی ازنوزادان نیز بدون داشتن thyroid glandویا بصورت ناقص آن متولد می‌شوند.علامت‌هایی مثل زردی‌پوست(زردی)سفید‌شدن چشم‌ها،صورت پف‌دار،زبان‌بزرگ وبیرون زده،ضعف عظلانی،خوا‌ب آلودگی زیاد،یبوست،عدم رشدکافی،نشان دهنده کم‌کاری تیروئید است ودرصورت عدم درمان،ممکن است به عقب ماندگی ذهنی وجسمی مبتلا شوند.

بیماری خودایمنی

دربرخی افراد که بیماری خودایمنی دارند،ممکن است سیستم ایمنی بدن دچاراشتباه شود وبه سلول های غده تیروئید وآنزیم های آن حمله کند واین عمل سبب کاهش سلول وآنزیم های آن، دربدن می گردد.

تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیتیس

تیروئیدیت هاشیموتو،یک بیماری التهابی خاص ویکی ازشایع ترین علت های کم‌کاری تیروئیداست.این بیماری باعث می‌شودسیستم ایمنی بدن،آنتی‌بادی برعلیه بافت‌های خودبدن تولیدکند

تیروئیدیتیس به معنی التهاب غده تیروئیداست که ممکن است دراثربیماری خودایمنی یا عفونت موجود دربدن باشد. تیروئیدیتیس باعث می‌شودتمام هورمون‌های تولیدوذخیره شده Thyroid همزمان وارد خون شوند.این مشکل باعث کم کارشدن شدید تیروئید می‌گردد.

مصرف برخی ازداروها وجراحی

برخی ازداروها مثل لیتیم،اینترفرون آلفا،آمیودارون ازتولیدهورمون های تیروئیدی جلوگیری می‌کنند.جراحی این غده دراثرسرطان یا مشکل دیگر وکوچک شدن آن،ازعوامل دیگر‌ این بیماری است.

میزان ید

غده تیروئیدبرای ترشح هورمون هابه ید نیازدارد،مقدارزیادید می‌تواند علت کم کاری باشد.

کم کاری تیروئیدچه مشکلاتی برای بدن بوجودمی آورد؟

هورمون های تیروئیدی برای رشدجنین وهمچنین درزمان نوزادی که درحال رشدسریع هستند،بسیارضروری است.کودکان ونوزادان اگردچارکاهش تیروکسین شوند،رشدذهنی آنهاکندتروباعث عقب ماندگی ذهنی می شود،همچنین رشدعمومی بدن آنها نیزدچارمشکل خواهدشد.

درزنان،کاهش این هورمون،سبب شدت خون ریزی قاعدگی درزمان عادت ماهانه وبهم خوردن مدت چرخه پریودی ومشکلات جنسی می گردد.درمردان نیز،باعث کاهش میل جنسی می شود.

 

علائم ونشانه های تیروئیدکم کار

بعداز اینکه متوجه شدیم تیروئیدچیست وعلت کم کاری آن و چه مشکلاتی برای مابوجودمی آورد،پاسخ به این سوال:

ازکجابفهمیم تیروئید داریم؟یا مشکل کم کاری پیش آمده؟

بسیاراهمیت دارد.چون باتشخیص زودهنگام،باتدابیرخاص می توان ازپیشرفت بیماری جلوگیری کنیم.

نشانه های تیروئیدکم کار

علائم ونشانه های کم کاری :

 • خستگی مداوم وزیاد
 • چاق شدن واضافه وزن
 • خواب آلودگی
 • فراموشی ومشکلات یادگیری
 • خشک وشکننده شدن ناخن ومو
 • پوست خشک وخارش دار
 • یبوست
 • صورت پف آلود
 • ناراحتی های عضلانی
 • احتباس ادراری
 • جریان قاعدگی سنگین یاغیرطبیعی
 • افزایش سقط جنین
 • افزایش حساسیت دارویی

دیدگاه طب سنتی ایرانی درموردکم کاری تیروئید

افزایش سردی وتری دربدن وغلبه بلغم،برکارکردغده تیروئیداثرگذاشته وباعث کم شدن عملکردآن می شود.وقتی مقداربلغم دربدن،افزایش پیداکند،مشکل کم کاری نیزبیشترمی شود.اگربه علائم ونشانه های کم کاری دقت کنیدمتوجه می شوید،با نشانه های افزایش بلغم ،یکسان  است ورابطه مستقیم دارد،هرچه میزان بلغم بیشترشود،این بیماری حادتر می شود.

کم کاری تیروئید،درهرچهارگروه مرکب مزاجی(سردوتر،سردوخشک،گرم وتر،گرم وخشک)احتمال دارداتفاق بی افتد.ممکن است هرمزاج پایه،باغلبه بلغم روبرو شودوبلغم درکل بدن افزایش پیداکند.افزایش بلغم برمغزوغده هیپوفیزوتیروئیدتاثیرمی‌گذاردوباعث کم‌کاری می‌شود.

ممکن است بطورمثال،مزاج پایه شما،گرم وخشک باشد،ولی تحت شرایطی،بلغم دربدن‌تان روبه افزایش باشد.

 

 

تدابیرطب سنتی درپیشگیری ودرمان کم کاری تیروئید

شایدبرای شماهم این سوال پیش آمده باشدکه:

چه چیزهایی برای کم کاری تیروئیدخوبه؟یاغذاهای نامناسب،کدامند؟

درطب‌سنتی برای پیشگیری ازبیماری‌هاودرمان،ابتدا بایدسبک زندگی ورژیم غذایی مناسب باتوجه به مزاج پایه،اصلاح شود،که این روش،تاثیربسیاری ازبیماری‌هابربدن راکاهش می‌هدوبدن ماسالم‌تروسیستم ایمنی ماقوی‌ترمی‌گردد.درادامه به‌طورمفصل درموردتدابیرطب ایرانی،برای پیشگیری،درمان وکنترل مشکلات کم کاری تیروئیدیت با شماصحبت می‌کنیم.

تغذیه درکم کاری تیروئید

پرهیز ازخوردن غذاونوشیدنی بامزاج سرد

همانطورکه گفته شد،غلبه بلغم باعث کم‌کاری تیروئیدمی‌شود وبایدازمصرف غذا ونوشیدنی هایی بامزاج سردبخصوص سردوتر مثل ماست،دوغ،خیار،کاهو وکلم پرهیز کنید.

مصرف غذاونوشیدنی ها بامزاج گرم

مصرف نوشیدنی وغذاهایی بامزاج گرم به خصوص گرم وخشک ماننداضافه کردن ادویه هایی مثل زیره،زعفران به غذا ونوشیدن آب وعسل.اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذاییُبرای پیشگیری وکمک به درمان کم‌کاری تیروئید مفیداست.

ازنگاه طب سنتی ایرانی بادام وزعفران هردو باعث تقویت مغزوبهبود ریزش خلط پشت حلق ومانع تجمع موادزائد درناحیه غده تیروئید می گردد.

نکته:مصرف زعفران بایدبه اندازه وبه قاعده باشد.

درکم کاری تیروئیداز مصرف بادرنجبویه و خاکشیر اجتناب کنید.

اصلاح تدابیرخوردن ونوشیدن

اصلاح تدابیرخوردن ونوشیدن باعث می شودغذا های خورده شده بهترهضم گرددوموادزايدکمتری ازآن دربدن تشکیل شود.

ورزش

ورزش شاه کلید درمان کم‌کاری‌تیروئیداست .ورزش کم خرج ترین،ساده ترین وچشمگیرترین درمان محسوب می گردد.سعی کنیددرحدتوان بطورمنظم ورزش کنید.ورزش باایجادگرمادربدن،رطوبت وموادزائد راازبین می برد.

تدابیرخوردن وآشامیدن

 • پرهیزازمصرف نوشیدنی ومخلفات همراه باغذا
 • پرهیزازخواب بلافاصله بعدازغذاخوردن
 • خوب جویدن وآرام غذاخوردن
 • پیاده روی روزانه حداقل ۳۰ دقیقه

تغذیه درکم کاری تیروئید

 

رژیم غذایی درتیروئیدکم کارپرهیزازموادغذایی گواتروژن

پرهیزازمصرف موادغذایی که باعث بیماری گواترمی‌شوندمثل کلم،شلغم،روغن گلزا(کانولا)،بادام زمینی،ارزن وسویا

سویا

سویا می‌تواندمانع ازجذب داروهای تیروئیدی شود.

نمک

ازنمک درپایان پخت غذا استفاده کنید،نمک یددارنباید درشیشه یاظروف شفاف ودرمعرض نورنگهداری شود.

ید

زیاده روی درمصرف ید،باعث کم‌کاری تیروئید می‌شود.مصرف یدبایدبه اندازه وقاعده باشد.

تنظیم کالری

تنظیم کالری دریافتی جهت جلوگیری از افزایش وزن ضروری است.

ویتامین‌ها

اطمینان نسبت به تامین مقادیرکافی ویتامین‌ها،بویژه ویتامین‌های B2,B3,B6 که برای تولیدهورمون‌ تیروئید ضروری ولازم است.

روی وفیبر

استفاده ازمنابع روی وفیبر برای پیشگیری ودرمان کم کاری تیروئید ضروری است.

منابع ویتامین‌ها،روی،فیبر وید

ویتامینC:توت فرنگی،آناناس،هندوانه،موز،سیب‌زمینی،هلو

ویتامینA:جگر،تخم‌مرغ،ماهی‌های روغنی،سبزی‌های سبزرنگ بجزکلم ،میوه‌هاوسبزیجات زردرنگ ونارنجی

ویتامینE:روغن های گیاهی،غلات،مغزدانه ها به جز بادام‌زمینی

ویتامینB:غلات سبوس دار،گوشت گاو،گوشت ماکیان وماهی

منبع ویتامینها

منابع غنی ازروی:غذاهای دریایی،گوشت قرمز،ماکیان وغلات سبوس دار

منابع غنی ازفیبر:سبزیجات ومیوه هایی مثل:انجیر،آلو،سیب،مرکبات،حبوبات وغلات سبوس دار

منابع ید:غذاهای دریایی،ماهی های آب شور،اسفناج،تخم‌مرغ،کره،پنیر،سیب زمینی،هویج،لوبیل،شیر،کاهو،خیار،سیب درختی،پیاز،برنج،نخود،جلبک دریایی،میگو،صدف،ذرت.

نکته مهم:خیاردارای ید هست،اماباتوجه به مزاج سردکه دارد،برای تیروئیدکم کارتوصیه نمی‌شود.

کم کاری تیروئیدچه مشکلاتی برای مابوجودمی آورد؟

وقتیکه تیروئیدکم کارشود،میزان سوخت وساز(متابولیسم)۱۵تا۴۰٪کاهش پیدا می‌کند،این مقدارکاهش بسیارزیاداست،یعنی ازغذایی که می‌خوریم۴۰٪آن ذخیره می‌شودوبدن قسمتی ازانرژی را بجای مصرف،ذخیره می‌کند وباعث افزایش وزن وچاقی می‌شود.

کم تحرکی درتیروئیدکم کار

کم کاری باعث خستگی،خواب آلودگی ودردعضلانی می شود وبیمارباتوجه به این مشکلات،تمایل به تحرک وفعالیت فیزیکی ندارد،عدم تحرک باعث اضافه وزن اومی‌گردد.

راههای درمان کم کاری تیروئیددرطب سنتی

۱-درمان کم کاری تیروئیدباداروهای خوراکی

 • بلغم زدا:دفع بلغم ازبدن باعث درمان کم کاری می‌شود.
 • گیاه بولاق اوتی(علف چشم)
 • گلقندوعرق رازیانه

۲-داروهای موضعی

روغن مالی گردن درناحیه غده تیروئیدباروغن سیاه دانه یا روغن گنجد

۳-اعمال یداوی

بادکش کردن گردن بعداز حدودیکماه ازشروع دارو برای درمان کم کاری بسیارمفیداست.

نکات تکمیلی وتوصیه‌های مهم درموردکم کاری تیروئید

دردرمان کم کاری،ورزش،اصلاح تغذیه،وتدابیرخوردن ونوشیدن رارعایت کنیدوسعی کنیدرژیم غذایی متعادل وسالم داشته باشید.

تغذیه دردرمان درکم کاری تیروئید،یک درمان تکمیلی است وبه تنهایی سبب درمان نمی‌شود.

ید،ماده ای ضروری ومهم برای بدن محسوب می‌گرددوکمبودآنعوارض جبران ناپذیری درپی دارد.

استرس واضطراب را تاحدامکان کاهش دهید.

دردوره های۶ماه باچکاپ وآزمایش تیروئیداز سلامت خوداطمینان حاصل کنید.

درهنگام رادیوگرافی فک ودندان،ازیقه تیروئید استفاده کنید.

دیدگاهی در مورد “کم کاری غده تیروئیدوروش درمان وپیشگیری ازآن درطب سنتی

 1. اتیس گفت:

  مطلب مفیدی بود.من حالت خستگی همیشگی دارم.ممکن هست ازتیروئید باشه؟

  1. tebsonat گفت:

   سلام ،ممنون ازنظرتون.
   حالت خستگی مداوم ممکن هست ازکم کاری تیروئید یا کبدچرب یابیماری دیگرباشد.باید علائم دیگرنیزبررسی شود.

 2. ارشا گفت:

  سلام،ممنون ازکقتله خوبتون.ب سوال داشتم که ۶با با روغن مالی تیرو؛ید کم کار درمان مبشه؟بابرای کم کاری تیروئید حتمابابد دارو مصرف کرد؟

  1. tebsonat گفت:

   سلام
   ممنون از نظرتون.برای درمان کم کاری تیروئید بایدابتدا بااصلاح سبک زندگی وورزش روزانه ومصرف دارو،بیماری تحت کنترل باشد.روغن مالی در تیروئیدکم کاربه عنوان درمان کمکی بسیارخوب است.

   1. فاطمه گفت:

    سلام
    من نشانه های کم کاری تیروئید دارم ولی آزماtshدادم نرمال بود چ دلیلی میتونه داشته باشه؟

    1. tebsonat گفت:

     سلام
     اگر همه نشانه های کم کاری تیروئید را دارید مجددا آزمایش بدین،اما اگر بعضی ازنشانه هارادارین،ممکن است ازبیماری دیگری مثل کبد چرب باشد.
     مقاله نشانه های کبدچرب به نشانی https://tebsonatishop.com/fatty-liver/ را مطالعه کنید.
     ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.