انواع چاقی وتدابیرطب سنتی

وقتی که اضافه وزن داشته باشیم یاچاق باشیم، مشکلات زیادی برایمان پیش می آید، مانندعدم اعتمادبنفس، ابتلا به برخی ازبیماری هاو… اما به چه کسی چاق می گوییم وچرا؟وزن ماچقدرباشدخوب است؟چاق باشیم، چه عوارض وضرری برای مادارد؟آیاطب سنتی برای جلوگیری ودرمان چاقی راه حلی دارد

برای پاسخ به این سوالات وراههای درمان طب سنتی درموردچاقی واضافه وزن دراین مقاله باطب سنتی شاپ همراه باشید.

تعریف چاقی درطب سنتی

تعریف چاقی ازدیدگاه طب سنتی ایرانی، باطب جدیدکمی تفاوت دارد، درطب ستی 2نوع چاقی داریم:

 • چاقی حقیقی
 • چاقی تخلخلی

که درادامه توضیح کامل ترازهرکدام ازانواع چاقی می دهیم.

چاقی حقیقی

بزرگ شدن همه قسمت های بدن همراه با افزایش وزن وماده.افزایش ماده به معنی اضافه شدن گوشت، چربی، عضله، بافت به بدن است.دراین توع چاقی، تراکم بافتی اتفاق می افتد.

چاقی تخلخلی

بزرگ شدن همه بدن، بدون افزایش ماده واضافه شدن وزن .دراین حالت بدن فردبزگ شده ولی آنقدرکه درظاهرمی بینیم، چاق نیست بلکه پف یاتخلخل هست.

انواع وزن درطب سنتی

اینکه فردی چاق هست ولی عملکدطبیعی دارد

 • وزن سلامتی
 • وزن تناسب اندام
 • وزن مانکنی
 • چاقی صحی
 • چاقی مرضی

 

 

وزن سلامتی

داشتن نشاط جسمی وجنسی، عدم احساس سنگینی دربدن وطبیعی بودن تمام افعال بدن، وزن سلامتی است.دراین حالت، تمام افعال بدن حالت طبیعی دارددرانجام کارهاوفعالیت های جسمانی، احساس سنگینی نداشته باشدوفرد، سرزنده وسرحال است واحساس خوبی ازظاهرخوددارد.

وزن تناسب اندام

دراین وزن، نسبت مناسب بین اندام های بدن، همچنین بین حجم عضلات واستخوان ها، توازن وجوددارد.وزن تناسب اندام باوزن سلامتی یکسان نیست، ممکن است وزن سلامت فردبیشترازوزن تناسب اندام اوباشد.

چاقی صحی

آن مقدارافزایش وزن که باعث اختلال درعملکردطبیعی بدن نشود، وتابع مزاج جبلی(درحالت صحت)افزایش وزنی که باعث اختلال درفعالیت بدن نمی شود.درطب نوین به این حالت اضافه وزن می گویند

چاقی مرضی

آن مقدارافزایش وزن که باعث اختلال درعملکردطبیعی بدن می شود، تابع مزاج اکتسابی است.این نوع چاقی حالت بیماری داردوبایدمداخلات درمانی صورت بگیرد.

ازنظرطب ایرنی چاقی چه ضررهایی برای مادارد؟

 

 

نازایی، سقط جنین، زایمان سخت وقطع قاعدگی

یکی ازمشکلات چاقی، اختلال هورمونی است وباعث می گرددسیکل عادت ماهانه بانوان بهم بخورد.

تپش قلب وگرگرفتگی ناشی ازسده

به دلیل تجمع وتراکم بافتی ، حرارت دربدن جمع می شود.حرارت بالا وزیاد، گرگرفتگی وتپش قلب ایجادمی کند.به همین دلیل است که به ندرت فردچاقی می بینیم که درزمستان هم لباس زیادبپوشد.

سده؛ به معنی انسداد است.

تنگی نفس شدید

به دلیل اضافه وزن، عمل م وبازدم، درست انجام نمی شود.به علت فشارشکم به ریه ها وعمل دم وبازدم به درستی صورت نمی گیر

عدم تشخیص به موقع بیماری ها

ازمنظرطب سنتی، چاقی همراه بارطوبت است، وجودرطوبت دربدن باعث ایجادکندی خواص می گردد، فردچاق ازنظرحواس نیزضعیف تراست.وقتی سیستم عصبی ضعیف عمل کند، بسیاری ازعلائم که مارامتوجه وجودبیماری می کند، برای آنهاعمل نمی کند.درلوازم وتجهیزات کمک درمانی نیز، مثل سی تی اسکن، MRI، سونو، … برای فردچاق دقت تشخیص کم می شود.

عدم تاثیرسریع دارو، درمان

تجویزداروبرای بیماربادوزمشخص تجویزمی گرددوبیش ازحدمجازنمی توان دارویی به بیمارداد.ممکن است دوزداروباشرایط بیماروبدن اوهمخوانی نداشته باشدودرنتیجه، اون دوزداروتاثیروکارایی لازم برای فردنداشته باشد.

ضعف مفاصل

به دلیل فشاربیش ازحدبه مفاصل فرد، دراثروزن زیاد، ضعف مفاصل برای اوپیش می آید.

مرگ ناگهانی به ویژه برای افرادمسن

درافرادچاق، درهنگام گرسنگی سریع متوجه و سیرنمی شوند، گردش خون به درستی انجام نمی شودو اکسیژن کافی به مغزنمی رسد، درنتیجه به خاطراندکی گرسنگی وافت قندخون، امکان غش کردن فردهست.

ابتلا مکرربه بیماری بخصوص بیماری های عفونی وتب دار

افردچاق، معمولابدن ضعیفی دارندوخیلی زودبه بیماری مبتلا می گردند.ابتلا به بیماری های عفونی درافرادچاق بیشترازبقیه افراداست.

ناتوانی درانجام کارهای روزمره

فردی که زیادچاق باشد، برخی کارهای روزانه خودرابه درستی نمی تواندانجام دهد.

اسهال

به دلیل پرخوری وتراکم زیادموادغذایی که دربدن فردچاق هست، بدن زودبه زودبایددفع انجام دهدواین حالت ممکن است باعث اسهال شود.

سکته وفلج

درافرادچاق، احتمال سکته بیشترازبقیه افراداست.فردچاق به دلیل وجودچربی زیاداطراف قلب، رسوب چربی دررگ ها، احتمال سکته بیشتراست.

اختلال دربلوغ

فردچاق، ممکن است بااختلال درزمان بلوغ، روبروشودبه دلیل رشدفیزیکی بیشتروازلحاظ بدنی بزرگترهم سن های خوداست.

چاقی مزاج

چاقی همواره باافزایش رطوبت بدن همراه است.افرادی که ازنظرمزاجی خشک هستند، چه گرم وخشک یاسردوخشک باشند، چاق نمی شوندمگردرشرایط بسیارخاص.ازنظرمزاجی 3نوع چاقی داریم:

 • چاقی شحمی
 • چاقی لحمی

 

درادامه مقاله توضیح بیشتری درموردانواع چاقی می دهیم.

چاقی شحمی

تجمع چربی وغلبه رطوبت باعث چاقی شحمی می گردد.این نوع چاقی تجمع چربی وپیه همراه با برودت وسردی است.

چاقی لحمی

دراین نوع چاقی، افزایش گوشت، عضله همراه باغلبه حرارت ورطوبت است.این افرادچاق هستندولی عضله وبدن سفت دارندوعضله ای هستند.

درحالت معمولی، توزیع چاقی دربدن؛ 3/2 درپایین تنه(ازناف به پایین)ومابقی درسایرقسمت های بدن است.درچاقی ها، عامل ژنتیکی وارثی تاثیردارند.

چرا رطوبت دربدن زیادمی شود؟دلایل غلبه رطوبت چیست؟

همانطورکه گفتیم، چاقی همراه باافزایش رطوبت است، امادلیل غلبه رطوبت دربدن چیست؟ازمهم ترین دلایل می توان به:

 • عدم تحرک
 • زیادی وکثرت خواب
 • خواب روز
 • تجمع فضولات دربدن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا