دردپریودی بانوان، علت وراههای درمان قطعی آن

دردپریودی؛ بیماری شایع بین خانمهاست، ممکن است شماهم جزوافرادی هستیدکه دوست دارداین دردراازبین ببردولی بدون استفاده ازمسکن هاوداروهای شیمیایی.

دخترخانم هاازسن بلوغ درگیرفرآیندطبیعی هستندکه هر28روزیکباراتفاق می افتدبنام عادت ماهیانه، که دراصطلاح به آن پریودهم گفته می شود.دراغلب خانم هااین عمل بادردهمراه است ولی میزان دردبرای همه یکسان نیست، دردزیرشکم، کمر، دراین دوران بسیارشایع است وبیشترازنصف خانم هادرهرماه، 3روزازاین دردرنج می برند.دربرخی ازبانوان شدت دردبسیارزیاداست بطوریکه ازانجام کارهای روزانه نیزبازمی مانند.

دراین مقاله سعی کردیم تعریف قاعدگی، علت دردهای پریودی، راههای درمان خانگی دردها ومعرفی داروهای گیاهی مناسب رابطورکامل شرح دهیم.باطب سنتی شاپ همراه باشید.

پریودی چیست؟چرااتفاق می افتد؟

به خون ریزی دراثرریزش لایه داخلی رحم ودفع آن ازدهانه رحم، عادت ماهانه گفته می شود.درهرسیکل قاعدگی، بدن برای حاملگی آماده می شود.درابتداچندتخمک ازتخمدان آزادوبسمت رحم حرکت می کنندواگردراین زمان اسپرم به تخمک برسدعمل لقاح انجام ونطفه تشکیل می شود.

اگرعمل لقاح انجام نشودویانطفه به دیواره رحم نچسبد، بافت لایه داخلی آن دیگررشدنمی کندوبرای شروع دوباره باروری، این بافت هاباانقباض رحم ریزش وپریودی شروع می شود.

علت دردپریودچیست؟

دردوران قاعدگی، دیواره های داخلی رحم، منقبض وعروق داخلی آن فشرده می شود.این عمل باعث کاهش انتقال اکسیژن وشروع دردنیزمی گردد.دراین دوران رحم هورمون هایی که باعث ایجادانقباض دردیواره خودمی شودراذخیره سازی می کندوهرچه میزان این هورمون هابیشترباشدفرد، دردبیشتری تحمل می کند.

اگردردهای این دوران خیلی زیادباشد، ممکن است، بیماری های رحم یابیماری های دستگاه تناسلی درآن دخیل باشد.این بیماری هاعبارتنداز:

 • کیست تخمدان
 • التهاب لگن
 • تنگی دهانه رحم
 • فیبروم رحم

درادامه رابطه این بیماری هاودردهای پریودی را شرح می دهیم:

کیست تخمدان ودردپریود

کیست تخمدان، کیسه هایی پرازمایع وروی تخمدان هستند، برخی ازآنهامثل کیست های فولیکولی هیچ علامتی ندارندولی گاهی باعث تشدیددردهای قاعدگی می شوند.این نوع کیست هامعمولا بی خطرهستنداماممکن است برخی ازآنها به غده سرطانی تبدیل شوندکه تعدادآنهابسیاراندک است ولی بابالارفتن سن، احتمال ابتلا به سرطان افزایش پیدامی کند.

التهاب لگن

بیماری التهاب لگنی یک بیماری عفونی است واین عفونت هاممکن است باعث تشدیددردهای پریودی گردد.

تنگی دهانه رحم ودردپریود

درصورت تنگ بودن دهانه رحم، عمل دفع جریان قاعدگی به درستی انجام نمی شودودفع بصورت محدودترصورت می گیرد.باعث بیشترشدن دردهای پریودی می شود.

فیبروم رحم

به تومورهایی که درداخل یادیواره رحم رشدمی کنندفیبروم گفته می شوداین تومورهاممکن است تکی یابصورت گروهی رشدکنند.بیشترآنهاغیرسرطانی هستند.برخب ازبانوان که فیبروم دارند، ممکن است دردهای شکم دردوران پریودی بیشترشودوهمچنین ممکن است لکه بینی دردوران غیرازقاعدگی هم تجربه کنند.

باعلت درد، دردوران پریودی آشناشدیم وهمچنین دلایل افزایش درداین دوران، درادامه به علائم وزمان آن می پردازیم.

یک پریود، چقدرطول می کشد؟

درحالت طبیعی، چرخه قاعدگی بین24تا38روزطول می کشد.منظورازطول چرخه، مدت زمان شروع پریود، بعدازآغازپریودقبلی است.اگرخون ریزی قاعدگی بین 4تا7روزباشد، قاعدگی سالم وطبیعی است.دراین مدت تغییررنگ خون یک امرعادی است وبطورمعمول زمانیکه شدت خون ریزی کم است، رنگ خون که دفع می گردد، تیره تراست.درروزهایی که خون ریزی شدیدتراست، ممکن است بالخته خون همراه باشدواین یک امرطبیعی است.

علائم پریودی

دردوران پریودی، فرددچارتغییراتی درخلق وخو، دردهای بدنی و… می شودکه مهم ترین آنهاعبارتنداز:

 • تغییرخلق وخو
 • دردهای زیرشکم وسینه ها
 • کمردرد
 • اختلال درخواب
 • اختلالات روده ای
 • نفخ
 • خستگی
 • جوش صورت

درادامه، هرکدام ازعلائم پریودی را توضیح می دهیم.

تغییرخلق وخو، دردوران پریودی

دردوران قاعدگی، بسیاری ازبانوان، دچارتغییرات روحی وعاطفی می گردندوممکن است این تغییرات سبب تغییردراخلاق ورفتاراوگرددوحتی احتمال داردفرد، دچاراسترس وافسردگی نیزگردد.

دردهای زیرشکم وسینه هادرزمان عادت ماهیانه

دردهای زیرشکم وناحیه سینه ها، شایع ترین ورایج ترین دردهای دوران قاعدگی است، که معمولا از3روزقبل ازشروع پریود، آغازمی شوند.ممکن است این درد، بیشترزیرشکم ومیزان آن معمولی یادردبسیارزیادباشد، بطوری که فردکارهای روزمره خودرانیزنتواندانجام دهد.دراولین روزازشروع عادت، مقدارترشح استروژن، زیادترمی شودکه باعث رشدسلول های شیری درپستان وبزرگ غددآن می شود.این فرآیندمقداری دردناک است.

کمردرد دوران پریودی

اگردردوران پریودی، کمردردراتجربه می کنید، یک امرعادی وطبیعی است، انقباض دررحم، باعث گرفتگی عضلات کمرودرنتیجه کمردردمی شود.

اختلال خواب درزمان قاعدگی

دراین دوران به دلیل دردهای زیرشکم، کمردردویامیگرن ممکن است باعث اختلال درخواب گرددوفردخواب راحت ومناسب نداشته باشد.

اختلالات روده ای

روده به تغییرات هورمونی حساس است، دراین دوران که تغییرات هورمونی اتفاق می افتد، ممکن است فردبه اسهال یایبوست ویاحالت تهوع دچارشود.

نفخ دردوران پریود

اگردردوران پریودی یاچندروزقبل، احساس کردیدشکم تان مقداری بزرگ ترشده، احتمال داردبه دلیل تغییرسطح هورمونی دچارنفخ شدیدشده باشید، ممکن است کمی اضافه وزن هم پیداکنید.

خستگی وپریودی

اگردرزمان نزدیک شدن به شروع پریودی، احساس خستگی می کنیدبه دلیل کاهش ترشح هورمون هاست، که این امرسبب خستگی وبی حالی می شود.

جوش صورت پریودی

دربرخی ازخانم ها، حدودیک هفته قبل ازشروع پریودی، شاهدافزایش جوش درناحیه فک وچانه می شوندکه به دلیل تغییرات هورمونی است وممکن است درسایرنقاط بدن هم افزایش پیداکند.

درمان های طبیعی و خانگی کاهش دردهای پریودی

برای کاهش دردهای پریودی روش های زیادی وجوددارد، درزیربرخی ازروش های طبیعی وخانگی که به کاهش ودرمان این نوع دردها کمک می کنندمعرفی میکنیم:

 • تغییرسبک زندگی
 • اصلاح مزاج ورعایت رژیم غذایی
 • افزایش فعالیت بدنی
 • مصرف چای
 • گرم نگهداشتن کمروپهلو، شکم

درادامه به شرح بیشتراین روش هابرای کاهش دردمی پردازیم باطب سنتی شاپ همراه باشید:

تغییرسبک زندگی وکاهش دردهای قاعدگی

بهترین راه برای پیشگیری ازبیماری هاتغییرواصلاح سبک زندگی است، دراین دوران بهتراست ازکم آب شدن بدن جلوگیری کنیدوآب بیشتربنوشیدوهمچنین موادغذایی که آب بیشتردارندمثل کرفس، کاهو … دربرنامه غذایی اضافه کنید.ازخوردن شکر، شیرینی، الکل ونوشابه وغذاهای شورپرهیزکنید.

 کاهش دردپریودبااصلاح مزاج ورژیم غذایی 

یکی ازعلت های دردهای پریودی، سردی رحم است که بااصلاح وتعادل مزاج این دردهادرمان می شوند.ازسه روزقبل ازشروع قاعدگی، ازخوردن غذا باطبع سردمثل ماهی، ترشیجات … پرهیزکنیدکه کمک زیادی به بهتردن حال شماوکم شدن دردمی کند.بهتراست مصرف چربی هادراین دوران هم کم کنیدوسبزیجات به رژیم غذایی اضافه کنید.

رژیم غذایی کم چرب باعث کم شدن التهاب دربدن وسلامت بیشترمی گردد.استفاده ازروغن های سالم مثل روغن زیتون، سبب می شودمنیزیم بیشتری جذب بدن شود،افزایش منیزیم باعث کاهش دردناشی ازگرفتگی عضلات ودردپریودی می گردد.همچنین تنظیم عملکردعضلات بدن ازمزیت های منیزیم است.منیزیم دربادام، اسفناج و… فراوان است.

چای بیشتر، دردپریودکمتر

مصرف چای دردوران پریود، به کاهش دردکمک می کندومی توانیدچای بانعنا یابابونه نیزمیل کنیدکه هم آرامبخش وهم به گرفتگی عضلات هم کمک می کند.

افزایش فعالیت بدنی درزمان قاعدگی

ورزش وفعالیت منظم بدنی باعث می شوداندروفین دربدن آزادشود، اندروفین باعث کاهش دردمی گرددوهمچنین به بهبودخلق وخونیزکمک می کند.

گرم نگهداشتن شکم، کمروپهلو

یکی ازقدیمی ترین روش های خانگی کم کردن دردهای پریودی، گرم نگهداشتن زیرشکم درزمان پریودی است.گرماباعث افزایش فشازخون دربافت های بدن وکاهش گرفتگی عضلانی ودردپریودی کمترمی شود.استفاده ازکمپرس آب گرم درناحیه زیرشکم وگرم نگهداشتن کمروپهلوکمک زیادی به کاهش دردمی کند.

درمان دردهای پریودی باگیاهان دارویی

یکی دیگرازراههای کاهش دردهای قاعدگی، استفاده ازگیاهان دارویی وروغن های طبیعی است.استفاده ازگیاهان دارویی که خاصیت ضدالتهابی ومسکن دارندبسیارمفیداست وبرای بدن نیزضررندارند.درادامه گیاهان مفیدوروغن های طبیعی مفیدرامعرفی می کنیم:

 • زنجبیل
 • دارچین
 • رازیانه
 • تخم کتان
 • جعفری وریحان

درادامه بهترین روش استفاده ازگیاهان دارویی مفیدرابررسی می کنیم:

زنجبیل وکاهش دردقاعدگی

زنجبیل؛ میزان ترشح هورمون های دردراکم می کندوباعث کم شدن میزان دردهای پریودی می شود، انرژی بدن راافزایش می دهد.دردوران عادت ماهانه، بصورت ادویه درغذایادمنوش می توانیدازآن استفاده کنید.بهترین دمنوش برای این دوران ترکیب، زنجبیل بانعنا، لیمووعسل است.

دارچین وکاهش دردپریود

دارچین؛ ضددردومسکن است.به کاهش انقباض رحم کمک می کندوباعث کم کردن دردمی شود.ازدارچین بصورت ادویه یادمنوش باترکیب عسل بصورت روزانه دراین مدت می توانیداستفاده کنید.

کم کردن دردپریودبارازیانه

رازیانه یک مسکن طبیعی است، از3روزقبل ازشروع پریودی می توانیدازرازیانه وعسل استفاده کنید.این ترکیب دراین دوران کمک زیادی به کاهش دردمی کند.دراین دوران تاروزی 3بارازاین ترکیب می توان استفاده کرد.

تخم کتان ودردپریود

تخم کتان هم کاهش دهنده درداست.دردوران پریودی می توانیدتخم کتان راروی ماست، یاباغلات میل کنیدوازخواص آن بهرمندشوید.

کاهش دردپریودباجعفری وریحان

جعفری وریحان، این سبزیجات پرخاصیت به کاهش دردنیزکمک می کنند.دراین دوران ازاین سبزیجات بیشتراستفاده کنید.برای استفاده بیشترمی توانیدریحان یاجعفری تازه رادریک لیوان آب جوش ریخته وبعدازگذشت5دقیقه بنوشید.

روغن های طبیعی مفیددرکاهش دردپریودی

یکی ازراههای درمان خانگی وطبیعی برای کاهش دردهای پریودی، استفاده ازروغن های طبیعی مثل روغن سیاه دانه، روغن اسطوخودوس همراه باماساژناحیه زیرشکم است.استفاده ازروغن طبیعی به همراه ماساژمی تواندبه کاهش ودرمان دردهای پریودی کمک کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا