پیشگیری ودرمان بیماریها

دردپریودی بانوان؛علت ودرمان آن باطب سنتی

دردهای پریودی وعلت ودرمان آن

دردپریودی،بیماری شایع بین خانم‌هاست که ممکن است شماهم جزوافرادی باشید؛

که دوست دارنداین درد را ازبین ببرندولی بدون استفاده ازداروهای شیمیایی یامسکن ها.

دخترخانم هاازسن بلوغ درگیراین فرایندطبیعی،که هر28روز یکباراتفاق می افتدبنام عادت ماهیانه که دراصطلاح پریودی می گویند،هستد.دراکثربانوان این عمل بادردهمراه است،ولی میزان درد درهمه یکسان نیست.دردزیرشکم،کمردراین  زمان بسیارشایع است وبیشترازنصف خانم‌هادرهرماه،سه روزازاین دردرنج می‌برند.دربرخی ازخانم‌ها،این دردبسیارشدیداست بطوریکه آنهارا ازانجام فعالیت های روزانه بازمی دارد.

باتوجه به اینکه تعدادزیادی ازخانم‌ها،این مشکل رادارند،سعی کردیم دراین مقاله؛تعریف قاعدگی،علت درد،راهکارهای خانگی مناسب  وداروی گیاهی موثرجهت کم کردن دردهای عادت ماهانه رابطورکامل توضیح دهیم.

آنچه دراین مقاله می خوانید:

پریودی چیست وچرااتفاق می افتد؟

به خون ریزی،که دراثرریزش لایه داخلی رحم ودفع آن ازدهانه رحم صورت می گیرد،عادت ماهانه گفته می شود.درهرسیکل قاعدگی،بدن برای حاملگی آماده می شود،ابتدا چندتخمک ازتخمدان آزاد وبه سمت رحم حرکت می کنندواگراسپرم دراین زمان به تخمک برسد،عمل لقاح انجام شده ونطفه تشکیل می شود.

علت پریودی

زمانی که نطفه به رحم می رسد،به دیواره داخلی آن،برای تغذیه وحفظ خودمی چسبد،که به این مرحله لانه گزینی گفته می شود.تخمک هایی که بارورشده وکامل لانه گزینی انجام داده اند رشد کرده وتبدیل به جنین می شوند.دررحم نیزبرای تغذیه ومحافظت از جنین واز زمان آزادسازی تخمک ازتخمدان،تغییراتی انجام می گیرد.

حال اگرعمل لقاح انجام نشود ویا نطفه به دیواره رحم نچسبد،بافت لایه داخلی آن دیگررشد نمی کندوبرای شروع دوباره باروری،این بافت ها با انقباض رحم ریزش وپریودی شروع می شودوبا آغاز خون ریزی،چرخه پریودی ازابتدا شروع می شود.

علت دردپریودی

  دوران قاعدگی  دیواره های داخلی رحم منقبض وعروق داخلی فشرده می شودواین عمل باعث کاهش انتقال اکسیژن می گردد و دراین زمان درد شروع می شود.دردوران قاعدگی ،رحم،هورمون هایی که باعث ایجاد انقباض دردیواره می شودرا درخود ذخیره سازی می کندوهرچه میزان این هورمون ها بیشتر باشد فرد،درد بیشتری را تجربه می کند.

علت پریودی

اگه دردهای این دوران زیادباشد، ممکن است ، بیماری های رحمی ویا بیماری دستگاه تناسلی درآن دخیل باشد. مانند:

التهاب لگنی

بیماری التهاب لگنی یک بیماری عفونی است،این باکتری عفونی ازطریق رابطه جنسی انتقال پیدامی کند.

کیست تخمدان

کیست هایی روی تخمدان ،پرازمایع هستند.بعضی ازآنها مثل کیست های فولیکولی،هیچ علامتی ندارند،ولی بعضی مواقع باعث تشدید دردهای پریودی میشوند.این نوع کیست ها معمولا بی خطرهستند،امابرخی ازآنها به غددسرطانی تبدیل می شوندکه تعدادشان بسیاراندک است.با بالا رفتن سن، احتمال ابتلا به سرطان نیزافزایش پیدامی کند.

  تنگی دهانه رحم

درصورت تنگ بودن دهانه رحم،جریان دفع قاعدگی به درستی انجام نمی شودودفع،بصورت محدودترانجام صورت می گیرد.

فیبروم رحم                  فیبروم رحم

تومورهایی که درداخل یا دیواره رحم بصورت تکی ویا گروهی رشد می کنند،فیبروم می گویند وبیشترآنها غیرسرطانی هستند.برخی ازبانوان که این مشکل رادارند،ممکن است دردهای ناحیه شکم وهمینطورخون ریزی ولکه بینی رادرایام غیراز دوران پریودی هم تجربه کنند.

یک پریود چقدرطول می کشه؟

چرخه قاعدگی که بین 24تا38 روزطول بکشد،درحالت نرمال ویک چرخه نرمال وعادی است.منظورازطول چرخه،مدت زمان شروع پریود،بعداز آغاز پریودقبلی است.اگرخون ریزی عادت ماهانه،بین 4تا7روزباشد،سالم وکاملا طبیعی است.تغییر رنگ دراین مدت عادی است وبطورمعمولی زمانیکه شدت خون ریزی کم است،رنگ خونی که دفع می گرددتیره تراست.در روزهایی که خون ریزی شدیدتراست ممکن است با لخته خون همراه باشد،که این یک امرطبیعی است.

علائم پریودی

دردوران قاعدگی، بدن دچارتغییرات هورمونی،کاهش ترشحات وسطح هورمونی می شود،این تغییرات باعث مشکلات واختلالاتی می گرددکه ازعلائم دوران عادت ماهیانه است.

 

تغییرخلق وخو دوران پریودیتغییردرخلق وخو

در دوره پریودی،بسیاری ازبانوان دچار تغییرات روحی وعاطفی می شوند،که این تغییر ممکن است دراخلاق ورفتارباشدویاحتی دچارافسردگی واسترس شوند.

دردشکم درپریودیدردهای زیرشکم وسینه ها

دردهایی در ناحیه زیرشکم یاسینه ها،یکی ازشایع ترین ورایج ترین دردهای عادت ماهانه است،که معمولا از3روز قبل ازشروع زمان پریودی،آغاز می شود.ممکن است این درد،بیشتر زیرشکم ومقدار درد،کم،معمولی،زیاد یابسیار زیاد باشد.گاهی این دردبه قدری زیاداست که فرد،چندروز کارهای روزانه خودرانیز نتواندانجام دهد.

دراولین روزشروع خونریزی ،مقدارترشح استروژن زیادتر می شود،این افزایش ترشح،برای رشدسلول های شیری درپستان است وباعث بزرگ شدن غدد پستانی می گردد.این فرایند کمی دردناک است وعلت درد درناحیه سینه دراین دوران به این دلیل است.

 

پریودی وکمردردکمردرد

انقباض دررحم،باعث گرفتگی عظلات کمر می شودو گرفتگی عضله سبب درد درناحیه کمرمی گردد.اگردر دوران پریودی،دردکمر راتجربه کردید،کاملا طبیعی است.

 

پریودی وخواباختلال درخواب

دراین دوران،به دلیل دردهای شکمی،کمردردویا میگرن،ممکن است باعث اختلال درخواب نیزشود ودراین مدت خوابی مناسب وراحت نداشته باشید.

 

اختلال روده ای درپریودیاختلالات روده ای

روده انسان به تغییرات هورمونی،حساس است ودراین دوران که تغییرات هورمونی اتفاق می افتد،ممکن است به یبوست،اسهال ویا تهوع دچار شوید.

 

نفخ درپریودینفخ

اگردردوران قاعدگی ویاچندروزقبل،احساس کردیدشکمتان مقداری بزرگترشده،احتمالا به دلیل تغییر سطح هورمون ها،دچارنفخ شدیدشده اید.ممکن است دراین روزها کمی افزایش وزن هم داشته باشید.

 

پریودی وخستگیخستگی

اگردزمان نزدیک شدن به شروع پریودی،احساس خستگی دارید،به دلیل کاهش ترشحات هورمونی است،که این امرسبب خستگی وبی حالی می گردد.

 

جوش صورت درپریودیجوش صورت

معمولا دربرخی ازخانم ها،حدودیک هفته قبل ازشروع پریودی،شاهدافزایش جوش درناحیه فک وچانه هستند.ممکن است جوش هادرسایرنقاط بدن نیزافزایش پیدا کند.

 

 

 

درمان های طبیعی وخانگی کاهش دردپریودی

برای کاهش درد،در زمان عادت ماهانه روش های زیادی وجود دارد،درادامه چند روش موثرخانگی وطبیعی راکه به کاهش دردکمک می کندمعرفی می کنیم:

تغییرسبک زندگی،اصلاح مزاج ورژیم غذایی

یکی ازعلل دردهای پریودی،سردبون رحم است که بااصلاح وتعادل مزاج،این مشکل درمان می شود.از2تا3روزقبل ازشروع قاعدگی،ازخوردن غذاهایی باطبع سردمثل ترشی،ماهی،…پرهیزکنید.این روش کمک بزرگی به بهترشدن حال شماوکم شدن درد می کند.

بهتراست دراین دوران مصرف چربی هارا هم کم کنیم وسبزیجات به رژیم غذتیی اضافه کنیم.رژیم غذایی کم چرب باعث کم شدن التهاب دربدن وبطورکلی سبب سلامت بیشتربدن می شود.استفاده ازروغن های سالم مثل روغن زیتون،باعث جذب منیزیم بیشتردربدن می شود،افزایش منیزیم به کاهش دردهای ناشی ازگرفتگی عضلانی ودردهای قاعدگی کمک می کند.تنظیم عملکردعضلات بدن ازمزیت های منیزیم است،منیزیم درموادغذایی مثل بادام خشک،اسفناج پخته شده فراوان است.

دراین دوران بهتراست ازکم شدن آب بدن جلوگیری کنیدوسعی کنیدآب بیشتربنوشید.موادغذایی که آب بیشتری دارندمثل کاهو،کرفس،… به برنامه غذایی خوداضافه کنید.

ازخوردن الکل،نوشابه ،شکر،شیرینی وغذاهای شور دردوران پریودی پرهیزکنید.

فعالیت بدنی خودرا افزایش دهید

ورزش وفعالیت منظم ومداوم بدنی باعث آزادشدن اندروفین دربدن می شود،اندروفین به بهترشدن خلق وخو،کاهش درد کمک زیادی می کند.

گرم نگهداشتن کمروشکم

یکی ازقدیمی ترین راه حل های خانگی کم کردن دردهای قاعدگی،گرم کردن زیرشکم وکمراست،گرماباعث افزایش فشارخون دربافتهاوکاهش گرفتگی عضلانی ودرنتیجه کاهش دردمی شود.استفاده ازکمپرس آب گرم درناحیه زیرشکم،گرم نگه داشتن شکم وپهلو وکمر،کمک زیادی به کاهش دردهای پریودی می کند.

چای بیشتربنوشید

مصرف چای به خصوص چای بابونه وچای نعنادراین دوران کمک زیادی به کاهش دردمی کند.بابونه ونعنا آرام بخش وکمک کننده برای کاهش گرفتگی ودردعضلانی هستند.

استفاده ازروغن های طبیعی گیاهی

یکی ازراه های خانگی درمان وکاهش دردهای دوران عادت ماهیانه،استفاده ازروغن های گیاهی مثل؛روغن سیاه دانه،روغن اسطوخودوس است.ماساژواستفاده همزمان ازروغن گیاهی،کمک زیادی به کاهش درد می کند.

درمان دردهای پریودی باگیاهان دارویی

یکی ازروش های موثرومفیدبرای کاهش دردهای قاعدگی،استفاده ازداروهای گیاهی وطبیعی است.داروهای گیاهی که خاصیت ضدالتهابی دارندویا داروهای مسکن برای کاهش این دردها مفید هستند.درادامه برخی ازاین گیاهان شفابخش رامعرفی می کنیم:

زنجبیل برای دردقاعدگی

زنجبیل میزان ترشح هورمون های دردرا کم می کندوباعث کاهش دردمی شود.همچنین انرژبدن را افزایش می دهد.در این دوران می توانید اززنجبیل به عنوان ادویه درغذا ویادمنوش استفاده کنید.دمنوش باترکیب زنجبیل،نعنا،لیمو،عسل برای کاهش دردهای پریودی مفیداست.

دارچین وکاهش دردپریود

دارچین یک مسکن طبیعی یاگیه ضددرداست،کاهش دهنده انقباض های رحم است وکاهش انقباض رحم باعث کم شدن دردمی شود.دارچین رامی توانید به عنوان ادویه درغذا ویا ترکیب باعسل به عنوان دمنوش بصورت روزانه دراین دوران استفاده کنید.

رازیانه دردوران عادت ماهیانه

رازیانه هم مسکن طبیعی است وخاصیت ضددرد دارد.برای کاهش دردهای قاعدگی می توانیداز3روزقبل ازشروع عادت ماهانه،مصرف کرد.رازیانه رابصورت دمنوش باعسل روزی تا3بار می توانیدبرای کاهش درداین دوران مصرف کنید.

تخم کتان

تخم کتان نیزیک مسکن طبیعی است.می توانیدتخم کتان را باماست یاغلات ویاسالاد مصرف کرد.

ریحان وجعفری

این سبزی ها کمک زیادی به کاهش درد می کنند،دراین دوران برای کاهش درد می توانید مقداری از جعفری وریحان را درآب جوش بریزید وبعداز 5دقیقه نوش جان کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.