دمنوش ها

نمایش دادن همه 4 نتیجه

همه ماحداقل چندبارازدمنوش به جای چای استفاده کرده ایم، اماتواین بخش، دمنوش های گیاهی که به عنوان دارو است رامعرفی می کنیم.اماچراوچطوری ازدمنوش، برای درمان ودارو، استفاده می کنیم؟درادامه این بخش، توضیحات کامل درموردخرید دمنوش گیاهی وانواع آن، توضیحات کامل می دهیم.

چرا ازدمنوش استفاده کنیم؟

درگل، برگ، ساقه وریشه گیاهان دارویی، موادی بنام ماده موثره وجوددارد، این موادبااثرگذاری به روی ارگان های مختلف بدن، به سلامت من وشماکمک می کنندوباعث پیشگیری ازابتلا به بیماری ها می شوند.برای استفاده ازماده موثره هرگیاه، یکی ازراحتترین روش ها، دم کردن گیاه دارویی است که به آن دمنوش می گوییم.

بطورمثال، می خواهیم ازخاصیت ضدنفخ گیاه نعنااستفاده کنیم، بادم کردن نعنا، اسانس آن آزادمی شودوباخوردن دم کرده نعنا، این خاصیت به بدن مامی رسد.

انواع دمنوش های گیاهی وخواص آنها

برای تهیه واستفاده ازیک دمنوش باخاصیت مناسب که عملکردخوبی روی بدن ماداشته باشد، بایدخواص گیاهان دارویی رابشناسیم.درادامه خواص چندگیاه پرکاربردرانام می بریم:

 • به لیمو
 • پونه
 • بادرنجبویه
 • اسطوخودوس
 • پنیرک
 • بنفشه
 • میوه گل نسترن

به لیمو

به لیمو، ضدنفخ قوی، تقویت کننده معده، آرامبخش، کاهش دهنده علائم سرماخوردگی وتقویت کننده حافظه

پونه

گیاه ضدمیکروب قوی

بادرنجبویه

آرام بخش، ضدافسردگی، ضدویروس، مفیدبرای اسپاسم عصبی وگرفتگی عضله، درمان اختلال خواب، تقویت کننده سلول های مغز

اسطوخودوس

آرامبخش، تقویت کننده حافظه، مقوی کبد، انرژی بخش برای سردمزاجان

پنیرک

ضدسرفه، درمان کننده التهاب تارهای صوتی

بنفشه

ضدسرفه ومفیددر درمان سرماخوردگی

باترکیب گیاهان دارویی، می توانیم انواع دمنوش باخاصیت های متفاوت درست کنیم.درادامه به توضیح خواص این نوشیدنی های خوشمزه وپرخاصیت می پردازیم.

دمنوش برای تقویت سیستم ایمنی بدن

استفاده ازگیاهان دارویی باخاصیت سم زدایی ودارای آنتی اکسیدان، ویتامین، می توان ازابتلا به عفونت وبیماری های خطرناک جلوگیری کرد، گیاهانی مثل:زنجبیل، نعناکه خاصیت ضدعفونت دارند.

دمنوش آرامبخش وضداسترس

بامصرف برخی دمنوش های گیاهی به جای نوشیدنی های روزانه، می توانیم استرس های خودراکاهش دهیم وباعث افزایش آرامش خودباشیم.ازجمله گیاهان مفیدآرامشبخش، بابونه، اسطوخودوس، بادرنجبویه وزعفران هستند.

دمنوش ضددردوالتهاب

ازخواص بینظیردمنوش های گیاهی، خاصیت ضدالتهابی وضددردآنهاست مانند:رازیانه، نعنا، زنجبیل و… که مصرف این نوع دمنوش ها، باعث درمان التهاب، ورم مفاصل کاهش پیدامی کند.

دمنوش برای درمان معده دردوکمک به هضم

هضم کامل غذامی توانددردهای معده راکاهش داده وازچاقی کاذب پیشگیری کند، دمنوش های مفیدبرای کاهش دردمعده وضدنفخ، می توان ازبه لیمو، بابونه ونعنا اسم برد.

بهترین دمنوش سرماخوردگی

استفاده ازدمنوش سرماخوردگی، یکی ازبهترین راههای درمان آن است.این دمنوش ازگیاهان دارویی مفیدبرای کاهش تب ودرمان علائم سرماخوردگی است.هنگام شروع سرماخوردگی، باخوردن این دمنوش، به مدت48ساعت ، کامل درمان می شوید.

بهترین دمنوش برای زنان

هورمون هایکی ازعوامل مهم وتاثیرگذاردربدن خانم هاهستند.بارداری، قاعدگی ویائسگی ازعواملی هستندکه تعادل هورمونی بدن زنان تاثیردارند.بهم خوردن تعادل هورمون هاتاثیرات زیادی برخلق وخو، دردهای قاعدگی، افسردگی می گذارد.برای پیشگیری ودرمان دردهای پریودی، تنظیم خونریزی عادت ماهانه، استفاده ازبهترین دمنوش قاعدگی راه حل مطمئنی است.

استفاده ازدمنوش های گیاهی به جای داروهای شیمیایی، هم عوارض کمتردارندوهم تاثیربیشتریدارند.

بهترین دمنوش لاغری

برای لاغری، لاغری شکم وپهلو، راههای زیادی ازجمله استفاده ازداروی گیاهی لاغری ویا دمنوش لاغری وجوددارد.

نکته مهم درخریدبهترین دمنوش لاغری، دراین است که داروی گیاهی براساس مزاج فردباشدتاتاثیربیشتری داشته باشدوبااستفاده ازآن بتواند، وزن خودراکاهش دهد.

نکات مهم درمصرف دمنوش های گیاهی

دمنوش های گیاهی، ازبرگ، گل، ریشه یاساقه گیاهان دارویی، تهیه می شوند.نکاتی که بایدرعایت شودتادمنوش پرخاصیت، مقوی وخوشمزه نوش جان کنید:

 • دم کردن
 • زمان مصرف
 • دمنوش مناسب مزاج
 • استفاده جداگانه

درادامه توضیحات کامل ازهرکدام ازنکات رابرایتان شرح می دهیم.

دم کردن دمنوش

آب دردمای 100درجه سانتیگراد، به برگ یاگا گیاه آسیب می رساند.برای اینکه دمنوش سالم درست کنید، بایددمنوش را درآب بادمای بین70تا80درجه سانتیگراد، دم کنید.

نکته مهم دیگردردم کردن دمنوش های گیاهی، به هیچ عنوان گیاه راروی شعله مستقیم نبایدگذاشت وبرای دم کردن آن ازقوری چینی یاشیشه ای، استفاده کرد.

زمان مصرف دمنوش

یکی ازنکات مهم دراستفاده ازدمنوش های گیاهی، زمان مصرف آنهاست.هردمنوش بایددرزمان خاص آن استفاده شود، بطورمثال دمنوش لاغری بایدیک ساعت قبل ازوعده غذایی میل شودامادمنوش ضدنفخ، بعدازغذابایدمصرف شود.

دمنوش متناسب بامزاج

برای نتیجه بهتر، دمنوش بایدمناسب مزاج فردباشد.دمنوش لاغری برای مزاج گرم بافردی بامزاج سردتفاوت دارد.یادمنوش که گیاهان گرم مزاج دارندبرای فردی که مزاجش گرم است، مناسب نیست.

برخی ازگیاهان دارویی مثل زعفران، دردوران قاعدگی یابارداری نبایدمصرف شوندویا خیلی کم می توان استفاده کرد.

استفاده جداگانه

دمنوش هاراباهم نبایدمصرف کرد، چندنوع دمنوش باهم ممکن است باعث تداخل وایجادمشکل شود.حداقل یک ساعت برای استفاده بین2نوع دمنوش فاصله باشد.

خریددمنوش گیاهی

باتوجه به خواص دمنوش های گیاهی، عوارض کم گیاهان دارویی، خریدانواع دمنوش گیاهی ازاولویت های بسیاری ازمردم است.اماشرایط وزمان نگهداری ازآنهابسیارمهم است.برای خریدی مطمئن می توانیدانواع دمنوش هارا ازداروخانه گیاهی طب سنتی شاپ تهیه کنید.

توجه:بعدازخرید، بهترین تاریخ مصرف حداکثرتاشش ماه است.

راهنمای خریددمنوش وگیاهان دارویی

درخریداینترنتی یاحضوری، به نکات زیرتوجه کنید:

 1. سعی کنیددمنوش بصورت بسته بندی وبهداشتی باشد.
 2. ازسایت مطمئن خریدکنید.دربرخی ازدمنوش ها، برای خوش رنگ نشان دادن آنها، ازرنگ استفاده می کنند.
 3. بیشتزاز شش ماه ازتاریخ تولیدآنهانگذشته باشد.
 4. گیاهان استفاده شده درمحصول، طبیعی وخالص باشند.

سوالات متداول

 

اسکرول به بالا