یبوست

نمایش دادن همه 5 نتیجه

قرص یبوست وداروی یبوست گیاهی

تعریف یبوست

ازنظرطب جدید اگر:

تعداد دفعات دفع کمتراز3باردرهفته باشد

دفع به سختی انجام شود

مدفوع سفت وخشک باشد

مواد دفعی بطورکامل دفع نشود

2مورد ازاین مواردرادارید،به یبوست مبتلا شده اید.

امادرطب سنتی،تعریف یبوست مقداری متفاوت وسختگیرانه تراست.ازنگاه طبسنتی هرفرد بایدهر روزدفع داشته باشدبا این مشخصات:

دفع ناقص نباشد.

بعدازدفع احساس راحتی وسبکی داشته باشد.

مدفوع نه خیلی خشک ونه خیلی نرم وشل باشدوبدون زور زدن دفع انجام شود،حالت چسبندگی نداشته باشد.

انواع یبوست درطب سنتی

2نوع یبوست درطب سنتی تعریف شده است:

یبوست ناشی ازخشکی وگرمی زیاد

یبوست ناشی ازرطوبت وسردی زیاد

تشخیص نوع یبوست

درطب ایرانی،برای درمان یبوست بایدنوع آن راتشخیص بدهیم تادرمان کامل وموثر داشته باشیم.برای اینکه بدانیم یبوست مان ازچه نوعی است،بایدعلائم هرکدام رابدانیم:

علائم یبوست گرم وخشک

مدفوع خیلی خشک ودفع دیربه دیر وچندروز یکبارانجام می شود.

علائم یبوست سردومرطوب

دفع ناقص وبازور زدن زیادانجام می شود،مدفوع نرم ولی حالت چسبندگی داردوممکن است در روزچندبار جهت دفع به سرویس بهداشتی مراجعه کنند.

خریدقرص یبوست فوری

داروی یبوست فوری،برای درمان فوری یبوست است اما درمان کامل نیست.برای درمان قطعی،باید ازقرص ضدیبوست هم استفاده کردتااین بیماری درمان شود.

خرید قرص یبوست درازمدت

درصورتیکه یبوست شمادرازمدت ومزمن است،با استفاده ازاین دارو می توانید این بیماری رادرمان کنید.

خریدبهترین قرص یبوست گیاهی

بهترین داروی یبوست؛براساس نوع یبوست شماست ونمی توان برای همه یک نسخه واحد درنظرگرفته شود.اصلاح سبک زندگی به درمان وپیشگیری ازابتلا کمک بزرگی به شما می کند.

اسکرول به بالا