چاقی چیست؟

این روزها، افرادخیلی زیادی دنبال لاغری، کاهش وزن و تناسب اندام خودهستندولی گاهی نتیجه برعکس می شود.بطورمثال فردی که می خواهدوزن خودراکم کند، افزایش وزن پیدامی کند، اماچرا این اتفاق رخ می دهد؟ تاحالا فکرکردین چرابعضی وقت ها نتیجه برعکس می گیریم؟اگرسیستم سوخت وسازبدن خودمان رابه درستی بشناسیم، درنتیجه کاهش وزن اصولی خواهیم داشت.تامین انرژی برای بدن ما، دارای یک سیستم بسیاردقیق است.برای آشنایی بهتربا این سیستم وعلت چاق شدن، وعلائم آن وضررهای چاقی ودلایل مربوط به آن، باطب سنتی شاپ همراه باشید.

چاقی چیست؟

درمرحله اول یک تعریف درست داشته باشیم وببینیم چاقی چی هست؟تعریف چاقی درسازمان بهداشت جهانی اینطورتعریف شده است:

چاقی؛ یک بیماری است وبه تجمع غیرطبیعی ومازادچربی دربدن گفته می شود که علاوه براینکه ظاهرشخص را ناموزون می کندعوارض خطرناک وکشنده ای برای فردخواهد داشت وعوامل متعددی مثل هورمونی،ارثی،ژنتیک و… درآن موثراست

شاخص توده بدنی BMI

تعریف چاقی درطب نوین براساس شاخص توده بدنی BMIاست، که یکی ازدقیق ترین فرمول هابرای ارزیابی تناسب اندام هرفرداست.این شاخص ازتقسیم وزن(برحسب کیلوگرم)برقد(برحسب متر)به توان2به دست می آید.اگرعددبدست آمده یاهمان BMIکمتراز19.9باشد، فردلاغرمحسوب می شود.BMIبین20تا25فردوزن طبیعی داردوبین25تا29.9فرداضافه وزن داردوبی ام ای بیشتراز30فرچاق محسوب می شود.

البته دراین نوع تقسیم بندی به استخوان بندی فردنیزبایدتوجه شود، افرادی که استخوان بندی درشت دارند، معمولا دربالاترین سطح  طیف هستندچون وزن ثابت استخوان آنها بیشتراست.

چراچاق می شیم؟

شایدبرای شماهم این سوال پیش بیایدکه 2نفردرشرایط تقریبامشابه، یکی افزایش وزن پیدامی کندویکی وزنش ثابت می ماند.چرا؟بدن ما انرژی موردنیاز خودرا، ازغذاوخوراکی هایی که می خوریم، تامین می کند، اگرانرژی موردنیازبدن باانرژی ورودی یکسان باشد، وزن فردثابت می مانداما اگراین انرژی بیشترازانرژی موردنیازباشد، بدن انرژی باقیمانده را ذخیره می کندکه این ذخیره سازی معمولا بصورت چربی است وافزایش  این چربی ها باعث افزایش وزن ما می شوند.

دلایل وعوامل چاقی

اماتنهادلیل چاق شدن، تغذیه نامناسب نیست، عوامل بسیاری هستندکه باعث افزایش وزن می شوند، مهم ترین آنها:

 • خواب نامناسب وکم خوابی
 • کم کاری تیروئید
 • مصرف برخی ازداروهای اعصاب
 • مصرف داروهای کورتونی
 • استرس
 • مشکلات هورمونی
 • ترک سیگار

درادامه به توضیح علت های پنهان چاقی می پردازیم.

خواب وافزایش وزن

ساعت خوابیدن، مقدار، کیفیت خواب روی بدن ماتاثیرمی گذارد.دیرخوابیدن باعث تغییردرمیزان ترشح برخی ازهورمون هامی گردد.یکی ازاین هورمون ها، گرلین است که وظیفه آن افزایش اشتهاست.تغییردرمیزان ترشح آن باعث افزایش احساس گرسنگی وزیادشدن اشتهامی شودونتیجه آن، افزایش وزن است.

ازطرف دیگروقتی تادیروقت فردی بیدارمی ماند، بطور معمول هوس ریزه خواری می کندودرنتیجه مقدارکالری ورودی به بدن افزایش پیدامی کندواین موردهم یکی ازعلت های چاقی است.

کم کاری تیروئیدچطورباعث افزایش وزن وچاقی می شود؟

یکی ازوظایف هورمون هایی که غده تیروئید ترشح می کند، کنترل سوخت وسازبدن است وزمانیکه غده تیروئیدکم کارشود، عمل سوخت وسازدربدن فردکندترمی شودواضافه وزن پیدامی کند.بادرمان کم کاری تیروئید، معمولا وزن فردبه حالت قبل برمی گردد.

مصرف داروهای کورتون وچاقی

مصرف داروهای ضدالتهابی استروئیدی که دارای کورتون هستند، باعث افزایش اشتها ودرنتیجه افزایش وزن می شوند.البته میزان دوزمصرفی دارو، مدت استفاده ازآن دربالابردن وزن فردمصرف کننده موثراست.

افزایش وزن دراثرمصرف برخی داروهای اعصاب

یکی ازعوارض جانبی مصرف داروهای ضدافسردگی، افزایش وزن فرداست.خودبیماری افسردگی نیزممکن است باعث تغییروزن گردد.فردی که دچارافسردگی است بعدازمدتی استفاده ازدارو، باتوجه به بهترشدن حال او، اشتهایش بیشترمی شود.برخی دیگرازداروهای اعصاب وروان مثل داروهای ضدروان پریشی، ضدتشنج وهمچنین داروهای فشارخون وضدمیگرن نیزباعث افزایش وزن می شوند.

استرس عامل پنهان افزایش وزن

زمانیکه فرداسترس می گیرد، ترشح هورمون استرس یاکورتیزول افزایش پیدامی کند، افزایش هورمون کورتیزول باعث افزایش اشتهامی شود.بعضی افرادنیزهنگام استرس برای تسکین آن، غذاهای پرکالری وغذاهای چرب می خورند.این دوعامل باهم باعث چاق شدن فردمی شود.

ترک سیگاروبالارفتن وزن

فردی که سیگار راترک می کند، معمولا چاق ترمی شود، حذف نیکوتین باعث می شودفرداحساس گرسنگی بیشتری کند.غذابرای این فردخوشمزه تر می شودوممکن است غذاهای چرب وآماده مثل فست فود بیشترمصرف کندواین امرباعث پرخوری ودرنتیجه افزایش وزن می شود.

اضافه وزن دراثرمشکلات هورمونی

یکی ازمشکلات رایج درخانم ها درسنین باروری، رشدکیست های کوچک درتخمدان است، این عارضه تعادل هورمونی رابهم می زندکه برچرخه قاعدگی هم تاثیرمی گذارد.خانم هایی که دچاراین مشکل می شوند، بدن شان به انسولین مقاوم می گرددودرنتیجه چاق ترمی شوند.دراین بیماری چربی های اضافه معمولا درشکم جمع وباعث چاقی شکمی می شود.

بهترین روش های لاغری چی هستند؟

بامفهوم ودلایل چاقی آشناشدیم، ولی برای افرادچاق، بهترین راهکارمناسب برای کاهش وزن چی هست؟لاغرشدن بایدطبیعی وتدریجی باشد، درادامه به معرفی راهکارهای مناسب برای کاهش وزن اصولی می پردازیم:

 • لاغری باطب سنتی براساس مزاج
 • لاغرشدن باداروهای گیاهی درطب سنتی
 • بهترین روش های لاغری درخانه
 • افزایش وزن دراثرکاهش سوخت وساز
 • چاق شدن  دراثرمصرف داروهای خاص
 • پرخوری وچاقی

درادامه توضیحات مختصربرای هرراهکارلاغری می دهیم، باادامه مطلب همراه باشید:

لاغری باطب سنتی براساس مزاج

یکی اززیبایی های طب سنتی ایرانی، دخالت مزاج دردرمان هرنوع بیماری است، ازدیدگاه طب ایرانی مزاج های بلغمی(سردوتر)ومزاج دموی(گرم وتر)به چاقی مبتلا می شوندو جهت کاهش وزن برای هرمزاج نسخه جداگانه ای دارد.

لاغرشدن باداروهای گیاهی درطب سنتی

درطب سنتی ایرانی، نسخه های زیادی برای کاهش وزن وجودداردکه بهتراست داروی گیاهی لاغری رابراساس مزاج خودانتخاب وطبق دستورآن رامصرف کنید.داروهای گیاهی برای لاغری، بصورت قرص ودمنوش کاهش اشتها وچربی سوزهستند

برای مشاهده وخریدانواع قرص های لاغری گیاهی، کلیک کنید.

بهترین روش لاغری درخانه

برای لاغرشدن می توانیددرمنزل باورزش ونرمش های سبک، رعایت رژیم غذایی سالم، تهیه دمنوش های لاغری خانگی، وزن خودراکاهش دهید.برای اطلاعات بیشترروش های لاغری آسان درخانه کلیک کنید.

چاق شدن  دراثرمصرف داروهای خاص

اگرافزایش وزن دراثرمصرف داروهای خاص باشد، به مواردزیردقت کنید:

بدون مشورت باپزشک خودتان، داروهاراحذف نکنید، زیراممکن است این داروبرای حفظ سلامتی ودرمان شماضروری باشد.برای تغییرداروبه عنوان جایگزین، حتماباپزشک مشورت کنیدتا داروی دیگری برای شماتجویزکند.

افزایش وزن دراثرکاهش سوخت وساز

اگرافزایش وزن دراثر کاهش میزان سوخت وسازدربدن به علت بیماری یامصرف داروی خاص باشد، باورزش میزان سوخت وساز رابالا ببریدوسعی دردرمان آن بیماری کنید.

پرخوری وچاقی

پرخوری، خوردن زیادغذاهای سرخ کردنی، استفاده زیادازدسرهای نامناسب، نوشابه ونوشیدنی های قندی، ازعلت های اصلی چاقی هستندبه خصوص که میزان فعالیت فیزیکی شمابامیزان کالری دریافتی متناسب نباشد.برای رفع این مشکل، برنامه فعالیت فیزیکی داشتن رژیم غذایی سالم ومناسب ضروری است.

برای کاهش اشتهاوچربی سوزی می توانیداز داروهای گیاهی لاغری استفاده کنید.

چاقی بهتراست یالاغری؟

شایداین سوال شماهم باشدکه چاقی بهتراست یالاغری؟وآیاچاقی ولاغری باتوان بدن رابطه مستقیم دارد؟بهترین حالت برای هرفردتناسب اندام است.چاقی یکی ازعوامل بیماری هایی مثل کبدچرب، دیابت است.لاغری بیش ازحدنیزمشکلاتی رابرای مادارد.

این باورهم که هرچه چاق ترباشیم، توان بدن نیزبیشتراست، باوراشتباهی است.باتغذیه سالم ورعایت سته ضروریه  می توان زندگی سالم باتوان بدن متعادل داشته باشیم.

 

چاقی چه ضررهایی برای بدن دارد؟

فردی که چاق است، اگرکاهش وزن اصولی نداشته باشد، علاوه برتاثیردرظاهرفرد، عوارض وضررهای زیادی نیزبرای اوخواهدداشت.ازجمله ضررهای کم نکردن وزن:

 1. بالا رفتن فشارخون
 2. بالارفتن مقدارکلسترول
 3. بیماری های کبدی
 4. آرتروزودردهای مفصلی واریس
 5. اختلال تنفس
 6. ناباروری ومسمومیت بارداری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا